دستگاه ماشین سواری

در این سال، ما بیش از هشت میلیون عضو بیش از هزاران پروژه را هر روز بارگذاری کردیم. ما متوجه شدیم که چیزهای باورنکردنی و غیر منتظره اتفاق می افتد