استـایل اول

شمارشگر

80

پیتزای سفارش داده شده

120

مشتری راضی

100

پروژه های انجام شده

60

نظرات مشتریان
استـایل دوم

شمارشگر

80

پیتزای سفارش داده شده

120

مشتری راضی

100

پروژه های انجام شده

60

نظرات
استـایل سـوم

شمارشگر

80

غذای سفارش داده شده

120

مشتریان راضی

100

پروژه های انجام شده

60

کامنت های مشتریان
استـایل چهـارم

شمارشـگر

41620

همبرگر سفارش داده شده

1620

مشتری راضـی

5120

کل سفارشات