استـایل اول

میله پیشرفت

کد نویسی 90%
طراحـی سایت 80%
بازاریابی 70%
استایل دوم

میله پیشرفت

برنامه نویسی 90%
طراحی سایت 80%
مارکتینگ 70%
استایل سوم

میله پیشرفت

برنامه نویسی 90%
گرافیک 80%
وردپرس 70%
استایل چهـارم

میله پیشرفت

جوملا 90%
وردپرس 80%
دروپال 70%