استـایل اول

محمد پور سلیم
طراح رابط کاربری
سارا نیکو
مدیر عامل شرکت
نسترن یاوری
کارگردان

استـایل دوم

طراح رابط کاربری
محمد پور سلیم
مدیر عامل شرکت
سارا نیکو
کارگردان
نسترن یاوری

استـایل سـوم